Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 6.5

Vào link http://dev.mysql.com/downloads/repo/  click on download link for Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6.

Download Mysql

Sau đó  click phải lên dòng chữ ‘No thanks, just start my download’ để copy link download.

Copy link

Lên Server chạy tiến hành cài đặt MySQL
wget http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el6-5.noarch.rpm

sudo yum localinstall mysql-community-release-el6-*.noarch.rpm

sudo yum install mysql-community-server mysql-community-client

sudo service mysqld start
sudo chkconfig mysqld on
mysql_secure_installation
 
Sau đó nhập password root cho MySQL server.
  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Mod DoS-Deflate – chống DDOS cho server Apache

DoS-Deflate là một mã nguồn mở miễn phí Unix / Linux script by MediaLayer tự động giảm nhẹ (D)...

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit

Sau khi cài đặt CentOS Server, trước tiên hãy Update server của bạn yum -y update Cài đặt...

Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS

Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV: netstat -n | grep :80 |wc -l Hiển...

Các lệnh cơ bản của SSH

1. Lệnh liên quan đến hệ thống  exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.logout: tương tự...

Cài đặt Apache/PHP 5.6.4 trên CentOS 5/6

1. Cài đặt Remi repository ## Remi Dependency on CentOS 7 and Red Hat (RHEL) 7 ## rpm -Uvh...

Powered by WHMCompleteSolution