Cài đặt Apache/PHP 5.6.4 trên CentOS 5/6

1. Cài đặt Remi repository

## Remi Dependency on CentOS 7 and Red Hat (RHEL) 7 ##
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

## Remi Dependency on CentOS 6 and Red Hat (RHEL) 6 ##
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

## Remi Dependency on CentOS 5 and Red Hat (RHEL) 5 ##
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

2. Cài đặt Apache (httpd) Web server và PHP 5.6.4

 yum --enablerepo=remi,remi-php56 install httpd php php-common

3.Cài đặt PHP 5.6.4 modules

 yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

4. Khởi động Apache HTTP server (httpd) và tự động chạy Apache HTTP server (httpd) khi khởi động.

## CentOS / RHEL 6.6/5.11 ##
/etc/init.d/httpd start ## use restart after update
## OR ##
service httpd start ## use restart after update

## Fedora and CentOS/RHEL 7 ##
systemctl enable httpd.service

## CentOS / RHEL 6.6/5.11 ##
chkconfig --levels 235 httpd on

5. Tạo test file test PHP và Apache

Thêm file  /var/www/html/info.php với nội dung.

<?php
phpinfo();
?>

Mở trình duyệt web gõ: http://IP/info.php , nếu chạy ra trang phpinfo là thành công.

6. Tạo Rule allow port 80 cho apache trên firewall iptables

iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -P INPUT DROP

/etc/init.d/iptables save

 

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Mod DoS-Deflate – chống DDOS cho server Apache

DoS-Deflate là một mã nguồn mở miễn phí Unix / Linux script by MediaLayer tự động giảm nhẹ (D)...

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit

Sau khi cài đặt CentOS Server, trước tiên hãy Update server của bạn yum -y update Cài đặt...

Một số câu lệnh ssh kiểm tra server khi bị tấn công DDoS

Kiểm tra số lượng connection đang ở trạng thái SYN_RECV: netstat -n | grep :80 |wc -l Hiển...

Các lệnh cơ bản của SSH

1. Lệnh liên quan đến hệ thống  exit: thoát khỏi cửa sổ dòng lệnh.logout: tương tự...

Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 6.5

Vào link http://dev.mysql.com/downloads/repo/  click on download link for Red Hat Enterprise...

Powered by WHMCompleteSolution