Cài đặt Apache/PHP 5.6.4 trên CentOS 5/6

1. Cài đặt Remi repository

## Remi Dependency on CentOS 7 and Red Hat (RHEL) 7 ##
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

## Remi Dependency on CentOS 6 and Red Hat (RHEL) 6 ##
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

## Remi Dependency on CentOS 5 and Red Hat (RHEL) 5 ##
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

2. Cài đặt Apache (httpd) Web server và PHP 5.6.4

 yum --enablerepo=remi,remi-php56 install httpd php php-common

3.Cài đặt PHP 5.6.4 modules

 yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

4. Khởi động Apache HTTP server (httpd) và tự động chạy Apache HTTP server (httpd) khi khởi động.

## CentOS / RHEL 6.6/5.11 ##
/etc/init.d/httpd start ## use restart after update
## OR ##
service httpd start ## use restart after update

## Fedora and CentOS/RHEL 7 ##
systemctl enable httpd.service

## CentOS / RHEL 6.6/5.11 ##
chkconfig --levels 235 httpd on

5. Tạo test file test PHP và Apache

Thêm file  /var/www/html/info.php với nội dung.

<?php
phpinfo();
?>

Mở trình duyệt web gõ: http://IP/info.php , nếu chạy ra trang phpinfo là thành công.

6. Tạo Rule allow port 80 cho apache trên firewall iptables

iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -P INPUT DROP

/etc/init.d/iptables save

 

  • 0 Khách hàng đánh giá tốt về chủ đề này
Chủ đề này có giúp được bạn ?
Bài viết liên quan

Powered by WHMCompleteSolution

Copyright © 2019 Công ty TNHH KDATA. All Rights Reserved.