Cài đặt cấu hình Modsecurity trên CentOS 6.5

1. Cài đặt Modsecurity trên CentOS

Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt Modsecurity

yum install gcc c++ libxml2 libxml2-devel httpd-devel pcre-devel curl-devel 

yum install zlib-devel

yum install glibc-static

yum install libz*

yum install expat-devel

Tải và cài đặt Modsecurity

cd /usr/src

wget https://www.modsecurity.org/tarball/2.8.0/modsecurity-2.8.0.tar.gz

gunzip modsecurity-2.8.0.tar.gz

tar -xvf modsecurity-2.8.0.tar 

cd modsecurity-2.8.0

./configure 

make

make install

2. Cấu hình cơ bản cho Modsecurity

Cấu hình cho Modsecurity.

Copy file cấu hình cho Modsecurity

cp modsecurity.conf-recommended /etc/httpd/conf/modsecurity.conf

Mở file /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf và thêm nội dung sau:

vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
LoadFile /usr/local/lib/libxml2.so
LoadModule security2_module /usr/lib/apache/mod_security2.so
<IfModule security2_module>
 Include /etc/httpd/conf/crs/modsecurity_crs_10_setup.conf
 Include /etc/httpd/conf/crs/rules/*.conf
</IfModule>

Download những rules dưới đây về và giải nén ra và copy vào đúng thư mục như cấu hình bên trên (/etc/httpd/conf/crs/rules/).

Modsec_rules

mkdir /etc/httpd/conf/crs/

Copy nội dung vừa giải nén bỏ vào đường dẫn /etc/httpd/conf/crs/,sau đó restart lại httpd

/etc/init.d/httpd restart

Kiểm tra Modsecurity đã chạy hay chưa bằng lệnh

apachectl -t -D DUMP_MODULES

Tìm dòng security2_module (shared), nếu có là đã chạy thành công.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn thay thế ổ cứng bị lỗi trong RAID mềm trên CentOS

- Trong bài trước tôi đã giới thiệu cách cài đặt RAID mềm trên CentOS 6.5, bài này tôi sẽ hướng...

Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 6.5

Vào link http://dev.mysql.com/downloads/repo/  click on download link for Red Hat Enterprise...

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit

Sau khi cài đặt CentOS Server, trước tiên hãy Update server của bạn yum -y update Cài đặt...

CHMOD là gì? – Và cách CHMOD an toàn cho site của bạn

Bạn hãy thử vào bất cứ diễn đàn thảo luận về thiết kế web nào, chắc chắn sẽ bắt gặp câu hỏi: “Thế...

Cài đặt Apache/PHP 5.6.4 trên CentOS 5/6

1. Cài đặt Remi repository ## Remi Dependency on CentOS 7 and Red Hat (RHEL) 7 ## rpm -Uvh...

Powered by WHMCompleteSolution