Cài đặt cấu hình Modsecurity trên CentOS 6.5

1. Cài đặt Modsecurity trên CentOS

Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt Modsecurity

yum install gcc c++ libxml2 libxml2-devel httpd-devel pcre-devel curl-devel 

yum install zlib-devel

yum install glibc-static

yum install libz*

yum install expat-devel

Tải và cài đặt Modsecurity

cd /usr/src

wget https://www.modsecurity.org/tarball/2.8.0/modsecurity-2.8.0.tar.gz

gunzip modsecurity-2.8.0.tar.gz

tar -xvf modsecurity-2.8.0.tar 

cd modsecurity-2.8.0

./configure 

make

make install

2. Cấu hình cơ bản cho Modsecurity

Cấu hình cho Modsecurity.

Copy file cấu hình cho Modsecurity

cp modsecurity.conf-recommended /etc/httpd/conf/modsecurity.conf

Mở file /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf và thêm nội dung sau:

vi /etc/httpd/conf/extra/httpd-includes.conf
LoadFile /usr/local/lib/libxml2.so
LoadModule security2_module /usr/lib/apache/mod_security2.so
<IfModule security2_module>
 Include /etc/httpd/conf/crs/modsecurity_crs_10_setup.conf
 Include /etc/httpd/conf/crs/rules/*.conf
</IfModule>

Download những rules dưới đây về và giải nén ra và copy vào đúng thư mục như cấu hình bên trên (/etc/httpd/conf/crs/rules/).

Modsec_rules

mkdir /etc/httpd/conf/crs/

Copy nội dung vừa giải nén bỏ vào đường dẫn /etc/httpd/conf/crs/,sau đó restart lại httpd

/etc/init.d/httpd restart

Kiểm tra Modsecurity đã chạy hay chưa bằng lệnh

apachectl -t -D DUMP_MODULES

Tìm dòng security2_module (shared), nếu có là đã chạy thành công.

Chủ đề này có giúp được bạn ?

 In chủ đề này

Also Read

Reset mysql root password from command line Unix/linux

MySQLMySQL is a Relational Database Management System (RDBMS) that runs as a server providing...

CHMOD là gì? – Và cách CHMOD an toàn cho site của bạn

Bạn hãy thử vào bất cứ diễn đàn thảo luận về thiết kế web nào, chắc chắn sẽ bắt gặp câu hỏi: “Thế...

How to get the MySQL root password details – cPanel

The MySQL server saves its root password in a file “.my.cnf” under the root directory. You can...

How To Fix “Error: database disk image is malformed” On CentOS / Fedora

Today I have been trying to update my CentOS 6.5 virtual machine using command “yum update”. #...

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit

Sau khi cài đặt CentOS Server, trước tiên hãy Update server của bạn yum -y update Cài đặt...

Powered by WHMCompleteSolution