Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit

Sau khi cài đặt CentOS Server, trước tiên hãy Update server của bạn

yum -y update

Cài đặt các gói cần thiết:

yum -y install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4-devel cyrus-sasl-devel perl-ExtUtils-Embed.x86_64 cpan

Và bắt đầu chạy trình cài đặt DirectAdmin:

wget http://www.directadmin.com/setup.sh

chmod 755 setup.sh

./setup.sh

Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình nhập ID khách hàng của bạn và ID giấy phép theo yêu cầu.

Xin chúc mừng! DirectAdmin được cài đặt.

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?
Related Articles

Powered by WHMCompleteSolution

Copyright © 2019 Công ty TNHH KDATA. All Rights Reserved.