Hướng dẫn cài đặt NGINX và cấu hình Apache làm reverse proxy trên CentOS 6.5

1. Cài đặt Apache, PHP, MySQL.

Các bạn vui lòng xem cách cài đặt Apache, PHP và MySQl ở các bài viết trước nhé.

Cài đặt Apache

Cài đặt MySQL

2. Cài đặt NGINX.

Tạo 1 file tên là nginx.repo trong thư mục /etc/yum.repos.d/ rồi copy đoạn dưới đây vào:

[nginx]

name=nginx repo

baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/

gpgcheck=0

enabled=1

Cài đặt NGiNX bằng lệnh sau:

yum install nginx

3. Cấu hình NGINX và Apache làm reverse proxy.

a. Cấu hình Apache làm reverse proxy listen port 8081

Tiến hành sửa file /etc/httpd/conf/httpd.conf như sau:

Listen 80

# Sửa thành

Listen 8081

 

DirectoryIndex index.html index.html.var

# Sửa thành

DirectoryIndex index.php index.html

 

#NameVirtualHost *:80

# Bỏ dấu # và thay thành port 8081

NameVirtualHost *:8081

Lưu file này lại, restart apache. Sau đó thêm 1 rule cho Iptables allow port 8081

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 8081 -j ACCEPT

/etc/init.d/iptables save 

/etc/init.d/iptables restart

b. Cấu hình NGINX

Tiến hành cấu hình NGINX như sau:

Backup file /etc/nginx/nginx.conf thành /etc/nginx/nginx.conf.bak

mv /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.conf.bak

 

Sau đó tiến hành sửa nội dung file /etc/nginx/nginx.conf với  nội dung bên dưới

vi /etc/nginx/nginx.conf

worker_processes 8;

pid /var/run/nginx.pid;

 

events {

 worker_connections 10240;

}

 

http {

 include /etc/nginx/mime.types;

 

default_type application/octet-stream;

tcp_nopush on;

tcp_nodelay on;

sendfile on;

 

log_format bytes '$bytes_sent $request_length';

 

keepalive_timeout 2;

types_hash_max_size 2048;

 

disable_symlinks if_not_owner from=$document_root;

 

server_tokens off;

 

client_max_body_size 1024m;

client_body_buffer_size 128k;

 

server_names_hash_bucket_size 128;

server_names_hash_max_size 10240;

 

gzip on;

gzip_static on;

gzip_disable "msie6";

gzip_http_version 1.1;

gzip_vary on;

gzip_comp_level 6;

gzip_proxied any;

gzip_types text/plain text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript text/x-js;

gzip_buffers 16 8k;

 

proxy_connect_timeout 150s;

proxy_send_timeout 150s;

proxy_read_timeout 150s;

proxy_buffer_size 128k;

proxy_buffers 4 256k;

proxy_busy_buffers_size 256k;

 

include /etc/nginx/conf.d/*.conf;

}

Restart lại NGINX bằng lệnh:

/etc/init.d/nginx restart

4. Thêm Virtual host cho NGINX và Apache.

Apache

Tạo file abc.conf trong thư mục /etc/httpd/conf.d với abc là tên domain virtual host, với nội dung như sau:

vi /etc/httpd/conf.d/abc.conf

<VirtualHost *:8081>

 ServerAdmin admin@abc.com

 DocumentRoot "/home/web/"

 ServerName abc.com

 ErrorLog "logs/abc-error.log"

 CustomLog "logs/abc-access.log" common

 <Directory "/home/web/">

 Order Deny,Allow

 Allow from all

 Options Indexes FollowSymLinks MultiViews

 AllowOverride all

 </Directory>

</VirtualHost>

Restart lại apache

/etc/init.d/httpd restart

NGINX

Tạo file abc.conf trong thư mục /etc/nginx/conf.d với abc là tên domain virtual host, với nội dung như sau:

vi /etc/nginx/conf.d/abc.conf

server

{

 listen IP:80;

 server_name abc.com www.abc.com;

 access_log /var/log/abc.com.log;

 error_log /var/log/abc.error.log;

 root /home/web/;

 index index.php index.html index.htm;

 location /

 {

 # access_log off;

 proxy_buffering off;

# proxy_redirect http://www.abc.com:8081 http://abc.com;

 proxy_pass http://IP:8081;

 proxy_set_header X-Client-IP $remote_addr;

 proxy_set_header X-Accel-Internal /nginx_static_files;

 proxy_set_header Host $host;

 proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

 }

 location /nginx_static_files/

 {

 # access_log /var/log/nginx/access_log_proxy;

 alias /home/web/;

 internal;

 }

}

Thay thế IP bằng địa chỉ IP của server, sau đó restart lại NGINX

/etc/init.d/nginx restart

 

Chủ đề này có giúp được bạn ?

 In chủ đề này

Also Read

Hướng dẫn Upload file thông qua FTP

Hiện nay đa số rất nhiều phần mềm miển phí cũng như có phí hổ trợ upload file thông qua FTP,...

20+ common PHP compilation errors and fix – Unix

ERROR I : checking for BZip2 support… yes checking for BZip2 in default path… not found...

CSF Installation

CSF Installation To install csf simply do the following from the root shell via SSH: wget...

Mod DoS-Deflate – chống DDOS cho server Apache

DoS-Deflate là một mã nguồn mở miễn phí Unix / Linux script by MediaLayer tự động giảm nhẹ (D)...

Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 6.5

Vào link http://dev.mysql.com/downloads/repo/  click on download link for Red Hat Enterprise...

Powered by WHMCompleteSolution