Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 6.5

Vào link http://dev.mysql.com/downloads/repo/  click on download link for Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6.

Download Mysql

Sau đó  click phải lên dòng chữ ‘No thanks, just start my download’ để copy link download.

Copy link

Lên Server chạy tiến hành cài đặt MySQL
wget http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el6-5.noarch.rpm

sudo yum localinstall mysql-community-release-el6-*.noarch.rpm

sudo yum install mysql-community-server mysql-community-client

sudo service mysqld start
sudo chkconfig mysqld on
mysql_secure_installation
 
Sau đó nhập password root cho MySQL server.
Chủ đề này có giúp được bạn ?

 In chủ đề này

Also Read

Reset mysql root password from command line Unix/linux

MySQLMySQL is a Relational Database Management System (RDBMS) that runs as a server providing...

Hướng dẫn cài đặt DirectAdmin trên CentOS 6.x 64bit

Sau khi cài đặt CentOS Server, trước tiên hãy Update server của bạn yum -y update Cài đặt...

CHMOD là gì? – Và cách CHMOD an toàn cho site của bạn

Bạn hãy thử vào bất cứ diễn đàn thảo luận về thiết kế web nào, chắc chắn sẽ bắt gặp câu hỏi: “Thế...

How To Fix “Error: database disk image is malformed” On CentOS / Fedora

Today I have been trying to update my CentOS 6.5 virtual machine using command “yum update”. #...

Backup and Restore MySQL Database Using mysqldump

mysqldump is an effective tool to backup MySQL database. It creates a *.sql file withDROP table,...

Powered by WHMCompleteSolution