Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 6.5

Vào link http://dev.mysql.com/downloads/repo/  click on download link for Red Hat Enterprise Linux 6 / Oracle Linux 6.

Download Mysql

Sau đó  click phải lên dòng chữ ‘No thanks, just start my download’ để copy link download.

Copy link

Lên Server chạy tiến hành cài đặt MySQL

wget http://dev.mysql.com/get/mysql-community-release-el6-5.noarch.rpm

sudo yum localinstall mysql-community-release-el6-*.noarch.rpm

sudo yum install mysql-community-server mysql-community-client

sudo service mysqld start
sudo chkconfig mysqld on
mysql_secure_installation
 
Sau đó nhập password root cho MySQL server.
  • 0 Khách hàng đánh giá tốt về chủ đề này
Chủ đề này có giúp được bạn ?
Bài viết liên quan

Powered by WHMCompleteSolution

Copyright © 2020 Công ty TNHH KDATA. All Rights Reserved.