Cài đặt Apache/PHP 5.6.4 trên CentOS 5/6

1. Cài đặt Remi repository

## Remi Dependency on CentOS 7 and Red Hat (RHEL) 7 ##
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm

## Remi Dependency on CentOS 6 and Red Hat (RHEL) 6 ##
rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

## Remi Dependency on CentOS 5 and Red Hat (RHEL) 5 ##
rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/i386/epel-release-5-4.noarch.rpm

rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-5.rpm

2. Cài đặt Apache (httpd) Web server và PHP 5.6.4

 yum --enablerepo=remi,remi-php56 install httpd php php-common

3.Cài đặt PHP 5.6.4 modules

 yum --enablerepo=remi,remi-php56 install php-pecl-apcu php-cli php-pear php-pdo php-mysqlnd php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml

4. Khởi động Apache HTTP server (httpd) và tự động chạy Apache HTTP server (httpd) khi khởi động.

## CentOS / RHEL 6.6/5.11 ##
/etc/init.d/httpd start ## use restart after update
## OR ##
service httpd start ## use restart after update

## Fedora and CentOS/RHEL 7 ##
systemctl enable httpd.service

## CentOS / RHEL 6.6/5.11 ##
chkconfig --levels 235 httpd on

5. Tạo test file test PHP và Apache

Thêm file  /var/www/html/info.php với nội dung.

<?php
phpinfo();
?>

Mở trình duyệt web gõ: http://IP/info.php , nếu chạy ra trang phpinfo là thành công.

6. Tạo Rule allow port 80 cho apache trên firewall iptables

iptables -A INPUT -i eth0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

iptables -P INPUT DROP

/etc/init.d/iptables save

 

Chủ đề này có giúp được bạn ?

 In chủ đề này

Also Read

Sửa lỗi “disk contains BIOS metadata error”

Trước khi fix lỗi này, các bạn nên backup dữ liệu để tránh bị mất hết dữ liệu. dmraid -r -E...

Cài đặt MySQL 5.6 trên CentOS 6.5

Vào link http://dev.mysql.com/downloads/repo/  click on download link for Red Hat Enterprise...

CHMOD là gì? – Và cách CHMOD an toàn cho site của bạn

Bạn hãy thử vào bất cứ diễn đàn thảo luận về thiết kế web nào, chắc chắn sẽ bắt gặp câu hỏi: “Thế...

Hướng dẫn Chmod tăng bảo mật cho hosting Linux.

Hướng dẫn Chmod tăng bảo mật cho hosting Linux. * Hướng dẫn CHMOD folder,file để tăng bảo mật...

Hướng dẫn nén và giải nén trên DirectAdmin

Có nhiều bạn thắc mắc làm cách nào để tạo file nén ngay trên quản trị hosting ( DirectAdmin)....

Powered by WHMCompleteSolution